ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ 

CHANCES- Consortium on Health and Ageing: Network of Cohorts in Europe and the United States

Το πρόγραμμα CHANCES αποτελεί ένα ευρείας κλίμακας πρόγραμμα, συνεργατικής και απαρτιωμένης προσέγγισης, που χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή,  στο πλαίσιο του Έβδομου Προγράμματος Πλαισίου (FP7). Βασικός του στόχος είναι να συνδυάσει τρέχουσες προοπτικές μελέτες προκειμένου να  προκύψουν αξιόπιστα και γενικεύσιμα αποτελέσματα αναφορικά με χαρακτηριστικά υγείας και  παράγοντες που τα επηρεάζουν και σχετίζονται με το γήρας στην Ευρώπη, καθώς και τις κοινωνικοοικονομικές τους επιπτώσεις. Στο πρόγραμμα συμμετέχουν 14  ομάδες πληθυσμού (κοορτές) από 18 κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τέσσερις συνδεδεμένες χώρες και τρεις επιπλέον χώρες. Ο συνδυασμός αυτών των διαφορετικών μελετών μπορεί να οδηγήσει σε μια απαρτιωμένη προσέγγιση στη μελέτη της υγείας των ηλικιωμένων.

Για περισσότερες πληροφορίες για το πρόγραμμα CHANCES επισκεφθείτε το διαδικυακό τόπο www.chancesfp7.eu

πίσω στα προγράμματα

CHANCES EPIC EURRECA DAFNE DIETARY GUIDELINES FOOD COMPOSITION TABLES
 
HOME CONTACT US